eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Informovanie o základných jazykových školách

Jazyková škola poskytuje jazykové vzdelávanie v cudzích jazykoch podľa vzdelávacieho programu, organizuje aj vyučovanie cudzích jazykov s odborným zameraním a pripravuje na prekladateľskú a tlmočnícku činnosť. Vzdelávanie v jazykovej škole sa uskutočňuje v kurzoch.

Absolvovaním vzdelávacích programov v jazykovej škole môže absolvent získať jazykové vzdelanie podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Jazyková škola organizuje vyučovanie cudzích jazykov pre žiakov základných škôl, stredných škôl, študentov vysokých škôl a dospelých.
Jazyková škola poskytuje jazykové vzdelanie v cudzích jazykoch podľa vzdelávacích programov primárneho jazykového vzdelania žiakom základných škôl a podľa vzdelávacích programov všetkých stupňov jazykového vzdelania žiakom stredných škôl, študentom vysokých škôl a dospelým.

Cieľom a obsahom jazykového vzdelávania je komunikácia v cudzích jazykoch založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať a tlmočiť myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou formou a písomnou formou v spoločenských a kultúrnych súvislostiach. Komunikácia v cudzích jazykoch si vyžaduje aj zručnosti ako sprostredkovanie a medzikultúrne porozumenie.

Stupeň pokročilosti jazykových schopností poslucháča sa líši v rozsahu a hĺbke vedomostí, jazykových zručností a postojov, v plynulosti a presnosti jazykového prejavu. Vedomosti zahŕňajú znalosť lexiky, funkčnej gramatiky, výslovnosti, hlavných typov verbálnej interakcie, literárnych textov a neliterárnych textov, kultúrnych, historických a spoločenských aspektov a štýlovej variability jazyka. Jazykové zručnosti sú počúvanie, hovorenie, čítanie a písanie. Postoje charakterizuje schopnosť samostatne sa učiť cudzí jazyk, záujem o medzikultúrnu komunikáciu a uvedomenie si kultúrnej rozmanitosti.

Uchádzač o štúdium v jazykovej škole sa prihlasuje do kurzu písomne. Na prijatie na štúdium v jazykovej škole je potrebné:

  1. doručenie riadne vyplnenej prihlášky,
  2. doručenie dokladu o zaplatení zápisného a školného,
  3. splnenie kritérií na prijatie na štúdium.

Termíny a kritériá prijímania určuje riaditeľ jazykovej školy.

 


Dátum zverejnenia: 07.03.2017

Dátum poslednej zmeny: 11.03.2017