eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Informovanie o špeciálnych triedach

Na základe psychologického vyšetrenia sa dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže vzdelávať v bežnej triede základnej školy ako začlenený žiak, prípadne  ako žiak  v špeciálnej triede základnej školy.

Do triedy základnej školy možno začleniť žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Začleneným žiakom je poskytovaná výchova a vzdelávanie v triedach základných škôl a školských zariadeniach určených pre žiakov bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. Žiak so ŠVVP  je žiak, ktorý má zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

Do kategórie žiakov so ŠVVP patrí:

1. Žiak so zdravotným znevýhodnením:

  • žiak so zdravotným postihnutím
  • žiak chorý alebo zdravotne oslabený
  • žiak s vývinovými poruchami
  • žiak s poruchou správania

2. Žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia

Žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia je žiak žijúci v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových, emocionálnych vlastností žiaka, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov pre rozvoj jeho osobnosti.

3. Žiak s nadaním

Žiakom s nadaním je žiak, ktorý má nadpriemerné schopnosti v intelektovej oblasti, v oblasti umenia alebo športu alebo v týchto oblastiach dosahuje v porovnaní s rovesníkmi mimoriadne výkony a prostredníctvom výchovy a vzdelávania sa jeho nadanie cielene rozvíja.

Výkonom práv začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemôžu byť obmedzené práva ostatných žiakov, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania.

V základnej škole možno tiež zriadiť triedu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  so súhlasom zriaďovateľa.

Podmienky zriadenia špeciálnych tried:

  • požiadavky pedagogickej a odbornej spôsobilosti v špeciálnych triedach, základných škôl a školských zariadení sú rovnaké ako u učiteľov špeciálnych škôl a školských zariadení (§ 4 ods. 5 vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov).
  • materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov so ŠVVP.

 


Dátum zverejnenia: 07.03.2017

Dátum poslednej zmeny: 11.03.2017