eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Informovanie o centrách voľného času

Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase počas celého roka.

Centrum voľného času usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí základných škôl a stredných škôl.

Centrum voľného času môže poskytovať metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi v ich voľnom čase:

 1. školám a školským zariadeniam,
 2. občianskym združeniam vykonávajúcim činnosť zameranú na deti,
 3. ďalším právnickým osobám alebo fyzickým osobám, ktoré o ňu požiadajú.

Výchovno-vzdelávacia činnosť centra sa uskutočňuje ako

 1. pravidelná záujmová činnosť v záujmových útvaroch a oddeleniach centra,
 2. príležitostná záujmová činnosť formou podujatí, súťaží, olympiád, výletov a exkurzií zameraných na rozvoj vedomostí a zručností získaných v škole,
 3. prázdninová činnosť formou miestnych a pobytových táborov, odborných sústredení, činností v záujmových útvaroch a krátkodobých podujatí,
 4. organizovanie voľnočasových aktivít, na ktorých sa zúčastňujú aj deti a iné osoby, ktoré nenavštevujú centrum,
 5. spontánna činnosť a vlastné projekty členov záujmových útvarov, na ktorých sa zúčastňujú aj deti a iné osoby, ktoré nenavštevujú centrum.

Ďalšou činnosťou centra je:

 1. spolupráca s orgánom miestnej štátnej správy v školstve pri uskutočňovaní predmetových olympiád a postupových súťaží,
 2. medzinárodná výmena a mobilita detí a iných osôb,
 3. aktivita podporujúca prevenciu sociálno-patologických javov,
 4. monitorovanie oblasti záujmovej činnosti detí a iných osôb formou ankiet, prieskumov a analýz,
 5. informačná a poradenská aktivita pre deti a iné osoby v oblasti využívania voľného času,
 6. riadenie a pripravovanie projektov na získanie finančných prostriedkov,
 7. spolupráca so školami a školskými zariadeniami a ďalšími organizáciami pracujúcimi s deťmi a inými osobami.

Deti a iné osoby sa do centra prijímajú na uvedenú činnosť na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Iné osoby sa do centra prijímajú na základe ich písomnej žiadosti.

 


Dátum zverejnenia: 07.03.2017

Dátum poslednej zmeny: 11.03.2017