eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Informovanie verejnosti o civilnej ochrane

Takmer denne prostredníctvom televízie, rozhlasu a tlače dostávame informácie o živelných pohromách, haváriách aj katastrofách. Tieto informácie prijímame s osobným želaním, aby nikdy väčších nebolo alebo aby neboli žiadne. Čoraz viac je však udalostí, ktorých priebeh spôsobuje zničenie majetku, ujmu na zdraví a žiaľ, čo je najsmutnejšie, ľudské obete.

Prírodné katastrofy existovali, existujú a v budúcnosti budú existovať, ale vo svojich ničivých účinkoch sa dynamicky spájajú s negatívnymi dopadmi havárií a kríz spôsobených človekom. Preto je v prvom rade nutné pochopiť nebezpečenstvá spojené s každou ľudskou aktivitou, ohrozenia a riziká, ktoré z nich plynú pre zúčastnených ale aj pre celé ľudstvo.

Ľudia si častokrát uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie a majetok, až keď sa stanú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. Dôsledky týchto mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodného reagovania na vzniknutú situáciu alebo jej podceňovanie spolu s panikou znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet ohrození zdravia ľudí.

Publikované informácie neposkytujú detailný návod na správanie sa pri všetkých druhoch mimoriadnych udalostí, ale upozorňujú na ich najväčšie riziká a nebezpečenstvá. Cieľom tejto stránky je poskytnúť aspoň základné informácie o tom, ako v prípade ich vzniku reagovať a čo robiť, ak je ohrozený najmä život a zdravie.


Všeobecné zásady

Ak sa stanete očitým svedkom vzniku akejkoľvek mimoriadnej udalosti, treba ju bez zbytočného odkladu IHNEĎ oznámiť ako jasnú, stručnú a neskomolenú informáciu na týchto telefónnych číslach tiesňového volania:

 • 1 1 2 - Operačné stredisko integrovaného záchranného systému (IZS) - európske číslo tiesňového volania
 • 1 5 0 - Hasičský a záchranný zbor (v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelnej pohromy)
 • 1 5 5 - Zdravotná záchranná služba (v prípade ohrozenia života a zdravia)
 • 1 5 8 - Polícia (v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti)
 • 1 5 9 - Mestská polícia

Snažte sa vždy konať pokojne, s rozvahou a bez paniky a vo svojom okolí nerozširujte neoverené správy a informácie!!!

Pozn.: Základné zložky IZS:

 • Hasičský a záchranný zbor,
 • poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby,
 • kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany,
 • Horská záchranná služba,
 • Banská záchranná služba.

Všetky zložky IZS sú navzájom poprepájané, preto, ak ste v tiesni a potrebujete pomoc, VOLAJTE 112!!!


PRI PODÁVANÍ INFORMÁCIE JE NUTNÉ UVIESŤ TIETO ZÁKLADNÉ ÚDAJE

 • meno a priezvisko, adresa a telefónne číslo informujúcej osoby,
 • druh mimoriadnej udalosti, čas, dátum a zdroj jej vzniku,
 • vizuálne prejavy unikajúcej látky (pary, farba, poškodenie okolitého prostredia,...),
 • druh a evidenčné číslo dopravného prostriedku,
 • druh obalu, z ktorého látka uniká,
 • známy počet postihnutých osôb,
 • popis zdravotného stavu postihnutých, vrátane príznakov,
 • počasie v mieste vzniku mimoriadnej udalosti (smer vetra, slnko, dážď, hmla,...),
 • základné orientačné body v okolí zdroja vzniku mimoriadnej udalosti (mosty, iné dopravné stavby, kanály, komíny, nádrže, vysoké stromy, a pod.).

 

Čo robiť ked zaznie siréna
(neplatí to pri akustických skúškach sirén, ktoré sú vždy vopred oznámené)


OCHRANA OBYVATEĽSTVA:

 1. individuálna
 2. kolektívna:
 • varovanie
 • evakuácia
 • ukrytie


Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Najčastejšie sa dopĺňajú hovorenou informáciou vysielanou hromadnými informačnými prostriedkami (rozhlas, televízia, hlásenie z obecného / mestského rozhlasu).

Varovanie poskytuje

 • informácie pre všetky skupiny obyvateľstva,
 • informácie o ohrození.

Zvuk sirény znamená vždy nejaké nebezpečenstvo. Upozorňuje na to, že môže dôjsť alebo už došlo k mimoriadnej udalosti, ktorá ohrozuje životy a zdravie občanov, majetok a životné prostredie (podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje). Každý občan v takejto situácii koná podľa svojich schopností, znalostí, zručností a podľa pokynov vydávaných príslušnými orgánmi. Vtedy je nutné ukryť sa do vhodných priestorov alebo opustiť ohrozený priestor.

Ak zaznie varovný signál

 • varuje,
 • oznamuje neočakávanú udalosť,
 • oznamuje ohrozenie života a majetku obyvateľstva,
 • podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje,
 • počúvajte nasledovnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením obecného (mestského) rozhlasu.

Slovná informácia obsahuje

 • deň a hodinu vzniku alebo ukončenia ohrozenia,
 • údaje o zdroji ohrozenia,
 • údaje o druhu ohrozenia,
 • údaje o veľkosti ohrozeného územia,
 • základné pokyny na konanie obyvateľstva.

Dátum zverejnenia: 07.03.2017

Dátum poslednej zmeny: 11.03.2017