Samosprávy poskytujú základné sociálne poradenstvo v rámci činnosti oddelení/referátov sociálnych vecí v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sociálne poradenstvo. Poradenské činnosti v sociálnej bolasti sú zameranána  činností a všetky typy zariadení sociálnych služieb, ktoré uvádza Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách napr.:

 • útulok,
 • domov na pol ceste,
 • nízkoprahové denné centrum,
 • zariadenie núdzového bývania,
 • nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu,
 • zariadenie podporovaného bývania,
 • zariadenie pre seniorov,
 • zariadenie opatrovateľskej služby,
 • rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb,
 • denný stacionár.

Formy sociálneho poradenstva  a uplatňovania individuálne ku každému klientovi, počet klientov, miesto poskytovania poradenstva a dĺžku poradenského procesu.

 • Podľa prístupu ku klientovi rozlišujeme osobné poradenstvo a dištančné poradenstvo (napr. telefonické poradenstvo, internetové poradenstvo, písomné poradenstvo).
 • Podľa počtu klientov rozlišujeme individuálne, párové (partnerské, manželské), skupinové a hromadné poradenstvo.
 • Podľa miesta poskytovania poradenstva - sociálne poradenstvo možno vykonávať ambulantnou formouprostredníctvom poradní sociálneho poradenstva zriadených na tento účel, v rámci pobytovej formyposkytovania sociálnych služieb a terénnou formou prostredníctvom terénnych programov (Zákon č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách).
 • Časové hľadisko – v poradenstve rozlišujeme jednorázové, krátkodobé alebo dlhodobé – periodicképoradenstvo.

Dátum zverejnenia: 07.03.2017

Dátum poslednej zmeny: 11.03.2017

Žiadosť o poskytovanie základného sociálneho poradenstva

Legislatíva

 • Zákon č. 369/1990 Zb. . o obecnom zriadení
 • Zákon 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
 • Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
 • Zákon č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
 • Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine

Zákonná lehota

Pri poskytovaní sociálneho poradenstva nie sú definované zákonné lehoty

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Kompetencie

Životné situácie