eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Informovanie o dani za užívanie verejného priestranstva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Za verejné priestranstvo na účely tejto dane sa považujú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je určená vo VZN príslušnej samosprávy o miestnych daniach za každý aj začatý meter štvorcový osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.

Predmetom dane je:

 • umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
 • vykonávanie rozkopávkových prác na verejných priestranstvách a rozkopávkových prác všetkých vedení alebo stavieb kolektorov,
 • umiestnenie stavebného zariadenia pre stavby, práce a úpravy,
 • umiestnenie predajného zariadenia
 • umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
 • umiestnenie stavebných a iných materiálov, rôznych predmetov a rôznych zariadení, palív, výkopu a zeminy,
 • umiestnenie informačných, propagačných a reklamných zariadení,
 • umiestnenie propagačných, kultúrnych, športových, spoločenských a iných akcií,
 • umiestnenie zariadení poskytujúcich informácie o kultúrnych, spoločenských a športových akciách,
 • umiestnenie zariadenia na vykonanie ohňostrojových prác, ak tieto nie sú súčasťou kultúrnych, spoločenských a športových podujatí uskutočňovaných v spolupráci so samosprávou,
 • trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, 
 • užívanie verejného priestranstva určeného samosprávou ako stanovište vozidiel taxislužby,
 • užívanie verejného priestranstva ako stanovišťa vyhliadkového vozidla, fiakra a podobne,
 • umiestnenie zariadenia a vyhradenie verejného priestranstva na nakrúcanie filmových a televíznych programov, spotov, klipov, na fotografovanie, umiestnenie prenosovej techniky, umiestnenie iného technického zariadenia, tribúny, dekorácie, rekvizity,
 • ohradenie staveniska za účelom bezpečnosti chodcov a motorových vozidiel počas realizácie stavebných prác na objektoch.

Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.


Dátum zverejnenia: 07.03.2017

Dátum poslednej zmeny: 11.03.2017