Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

Za nevýherné hracie prístroje sú považované:

  • elektrické prístroje na počítačové hry
  • mechanické prístroje
  • elektronické prístroje
  • automaty
  • iné zariadenia na zábavné hry

Od dane sú oslobodené elektronické prístroje zabezpečujúce informácie prostredníctvom internetu.

Sadzba dane za nevýherné hracie prístroje je určená vo VZN príslušnej samosprávy o miestnych daniach za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

Správcom dane je obec, na ktorej území sa nevýherné hracie prístroje prevádzkujú.


Dátum zverejnenia: 07.03.2017

Dátum poslednej zmeny: 11.03.2017

Legislatíva

  • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
  • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • VZN

Poplatky

Služba nie je spoplatnená.